หลักสูตรฝึกอบรม

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป


2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย


3. เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม


เป็นหลักสูตรจากบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด นำมาประยุกต์การฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์


ภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง


ภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลา 4.30 ชั่วโมง


การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขับขี่ สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ทั้งภายในสถาบันฯ หรือ นอกสถานที่ตามหน่วยงานที่แจ้งขอ จำนวน 1 วัน


การทดสอบ สถาบันฝึกอบรมมีการทดสอบผู้ฝึกอบรม โดยแบบทดสอบ Pre test และ Post test เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ด้านทฤษฎี นำไปประกอบการขับขี่อย่างปลอดภัยได้ในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

- การอบรมระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

- สามารถอบรมในวันทำงานปกติทุกวัน หรือ แจ้งสถาบันฯ ดำเนินการอบรมในวันหยุดราชการ โดยตรวจเช็ควันฝึกอบรมกับสถาบันฯ


จำนวนผู้ฝึกอบรม  30 – 50 คน / 1 รุ่น

ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม  (ภายในสถาบันฯ)  400 บาท / คน (สี่ร้อยบาทถ้วน)
                                                                               (เริ่มใช้ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม  (นอกสถานที่) -  บาท / รุ่น

หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย 

1. ขั้นพื้นฐาน (Basic riding course)

2. ขั้นสูง (Advance riding course)

สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมได้รับ

1. เสื้อยืดแขนยาว จำนวน 1 ตัว/คน

2. คู่มือขับขี่ปลอดภัย

3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Yamaha Learn To Ride Program

4. ปากกา

5. อาหารกลางวัน / ของว่างและเครื่องดื่ม (กรณีฝึกอบรมภายในสถาบัน)

6. ทางสถาบันฯ จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติขับขี่ ทั้งรถเกียร์ธรรมดา , รถคลัทช์ , รถออโตเมติค พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกอบรม (ภายในและภายนอก)


*ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น