หลักสูตรฝึกอบรม

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน


2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย


3. เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์


4. ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

รูปแบบการฝึกอบรม


การอบรม – สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ขอรับการอบรมและสอบใช้เวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง


ภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง


ภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลา 10 ชั่วโมง


การฝึกอบรมภาคทฤษฎี สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ทั้งภายในสถาบันฯ


การทดสอบ ต้องดำเนินการทดสอบ ณ สถาบันฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องทดสอบด้วยเครื่องทดสอบระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือ E-exam ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถาบันฯ

ระยะเวลาการฝึกอบรม


- ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ต้องใช้เวลาในขบวนการทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

- สามารถอบรมในวันทำงานปกติทุกวัน หรือ แจ้งสถาบันฯ ดำเนินการอบรมในวันหยุดราชการ โดยตรวจเช็ควันกับสถาบันฯ


จำนวนผู้ฝึกอบรม   30 – 50 คน / 1 รุ่น


(ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่เป็นตาบอดสี และ โรคที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์)


ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม   500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : 1.  ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในารอบรม  จำนวน  445  บาท (โอนผ่านบัญชีธนาคาร)
                  2ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม    จำนวน  55    บาท (ชำระในวันอบรม)


สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมได้รับ


1. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

2. เสื้อยืดแขนยาว จำนวน 1 ตัว

3. คู่มือขับขี่ปลอดภัย

4. ปากกา

5. อาหารกลางวัน / ของว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน

6. รถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติขับขี่ ทั้งรถเกียร์ธรรมดา , รถคลัทช์ , รถออโตเมติค พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทดสอบ


เอกสารประกอบการฝึกอบรม


1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เคลือบผิวมัน) จำนวน 5 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)


*ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น