หลักสูตรฝึกอบรม

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเสริมทักษะผู้ขับขี่ที่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ สมรรถนะสูง (Big Bike) สามารถควบคุมรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในสภาพพื้นทางที่แตกต่างกัน


2. เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความมั่นใจในการควบคุมรถ การควบคุมคันเร่ง ตามสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันได้อย่างปลอดภัย

รูปแบบการฝึกอบรม

1. หลักสูตร Basic Riding


ภาคทฤษฎี

1. โครงสร้างของรถและโครงสร้างพื้นฐานการขับขี่

2. หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ Big Bike เบื้องต้น


ภาคปฏิบัติ


ก. การขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้น


- การออกรถ / การหยุดรถ / การเปลี่ยนเกียร์


- การเบรกถูกวิธี / การขับขี่เข้าโค้งถูกวิธี


ข. การฝึกขับขี่ การฝึกเทคนิคการขับขี่


- การเบรกฉุกเฉิน - การทรงตัวความเร็วต่ำ - การขับขี่สลาลอม - การขับขี่ทางโค้งเลข 8


2. หลักสูตรทักษะขั้นสูง Advance Riding


ภาคทฤษฎี

1. ท่าทาง เทคนิคการขับขี่ในสนามแข่ง

2. การเบรก การเข้าโค้ง การใช้เกียร์


ภาคปฏิบัติ

- การควบคุมรถขณะเคลื่อนที่

- การขับขี่ความเร็วต่ำ

- การขับขี่ในสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ

- ทักษะการขับขี่ขั้นสูง การขับขี่จับเวลา

ระยะเวลาการฝึกอบรม

1. หลักสูตร Basic Riding                                       จำนวน 1 วัน

2. หลักสูตรทักษะขั้นสูง Advance Riding                  จำนวน 1 วัน


จำนวนผู้ฝึกอบรม

1. หลักสูตร Basic Riding                                     10-15 คน/รุ่น

2. หลักสูตรทักษะขั้นสูง Advance Riding                15-20 คน/รุ่น


ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม

1. หลักสูตร Basic Riding 
            รถยี่ห้อยามาฮ่า            -               บาท 
           
2. หลักสูตรทักษะขั้นสูง Advance Riding 
            อบรมนอกสถานที         -               บาท             


สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมได้รับ

1. เสื้อยืดแขนยาว จำนวน 1 ตัว/คน

2. คู่มือขับขี่ปลอดภัย

3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Yamaha Big Bike Program

4. ปากกา

5. อาหารกลางวัน / ของว่างและเครื่องดื่ม (กรณีฝึกอบรมภายในสถาบัน)

6. ทางสถาบันฯ จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติขับขี่ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกอบรม (ภายใน)


*ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น