หลักสูตรฝึกอบรม

วัตถุประสงค์


1. เพื่ออบรมเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ผู้จำหน่าย ให้สามารถนำทักษะจากการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานผู้จำหน่าย ภายในจังหวัดที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้สร้างทีมงานด้านการช่วยเหลือสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เช่น ออกหน่วยร่วมกับภาครัฐในการอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างยอดการจำหน่ายทางอ้อมและเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านผู้จำหน่าย สามารถขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น


3. เพื่อรองรับการจัดทำและสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ในอนาคตร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด


4. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของผู้จำหน่ายให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม


ภาคทฤษฎี

1. คุณสมบัติของครูฝึกและจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย

2. พรบ.กฎหมายจราจรทางบกที่ควรรู้

3. Yamaha Safety Riding


ภาคปฏิบัติ

1. การดำเนินการภาคสนาม Yamaha Safety Riding


2. การขับขี่สาธิต / การสอน Yamaha Safety Riding


3. การฝึกขับขี่ 8 สถานี ดังนี้


1. การเบรก                                                            5. การขับขี่เลี้ยวมุมฉากรูปตัวแอล (L)

2. การทรงตัวความเร็วต่ำบนทางแคบ                          6. การขับขี่เข้าทางโค้งรูปเลขแปด (8)

3. การขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวางบนทาง (Slalom)          7. การขับขี่เข้าทางโค้งรูปตัวเอส (S)

4. การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด                              8. การขับขี่รถบนทางลาดชัน หรือ สะพาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำร้านผู้จำหน่าย                 3 วัน

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประชาชนทั่วไป                       2 วัน

- หัวหน้าครูฝึกขับขี่ปลอดภัย                                            4 วัน


จำนวนผู้ฝึกอบรม                                              15-20 คน / 1 รุ่น


ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการอบรม

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำร้านผู้จำหน่าย                   - บาท

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประชาชนทั่วไป                         - บาท

- หัวหน้าครูฝึกขับขี่ปลอดภัย                                             - บาท


หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำร้านผู้จำหน่าย (Yamaha Instructor Dealer)

- อบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประชาชนทั่วไป (Yamaha Instructor)

- หัวหน้าครูฝึกขับขี่ปลอดภัย (Chief Instructor)


สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมได้รับ

1. เสื้อยืดแขนยาว จำนวน 1 ตัว/คน

2. คู่มือขับขี่ปลอดภัย

3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Yamaha Train The Trainer Program

4. ปากกา

5. อาหารกลางวัน / ของว่างและเครื่องดื่ม (กรณีฝึกอบรมภายในสถาบัน)

6. ทางสถาบันฯ จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติขับขี่ ทั้งรถเกียร์ธรรมดา , รถคลัทช์ , รถออโตเมติค พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกอบรม (ภายในและภายนอก)


*ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น